Verbondenheid is de basis voor gezondheid: liefde geneest!

In 2016 was er een congres van de AIHM, de Academy of Integrative Health & Medicine. Tijdens dit congres hield Mimi Guarneri, een cardioloog uit Amerika, een indrukwekkende lezing over het belang van verbondenheid en echt om elkaar geven. Ze opende met een uitspraak van Satchinanda, een groot spiritueel leider. Deze zei:

“the I in illness is isolation the W in wellness is we”

Op verschillende manieren liet ze zien dat wij allemaal verbonden zijn met elkaar en onze omgeving en dat deze verbondenheid van levensbelang is. Met allerlei voorbeelden ondersteunde ze de strekking van haar betoog. Een voorbeeld: De overleving van patiënten met melanoom na operatie: Een groep kreeg standaard begeleiding, de andere, vergelijkbare, groep dezelfde begeleiding plus 6 weken gespreksgroep. Na 5 jaar: de eerste (controle) groep: 13 recidieven en 10 sterfgevallen, de gespreksgroep: 7 recidieven en 3 sterfgevallen.
Maar ze ging een stap verder: we zijn geboren om ons met anderen te verbinden. Dit is te zien aan bijvoorbeeld: de hersengolven van een moeder die zich afstemmen op de hartslag van haar baby, de hartslag van twee partners tijdens hun slaap synchroon gaat lopen en dat een hond net voor dat het gebeurt weet dat de baas thuiskomt.

Dit is niet een toevalligheid, maar een noodzaak om gezond te kunnen leven. Ook in de zorg dienen we dus gericht te zijn op het bevorderen van verbondenheid, ten behoeve van de patiënt en van de arts. Uit onderzoek blijkt dat als artsen naast hun patiënten staan en met hen samenwerken de behandelresultaten beter zijn op allerlei vlakken zoals klachten, angst, algemeen functioneren van de patiënt, bloeddruk, bloedsuiker en pijn.

HeartMath

Om dit wezenlijk te bereiken moet niet alleen de zorg worden veranderd maar ook onze visie op de wereld.

Om te beginnen is het belangrijk om bewust te worden waaraan het geld in de wereld wordt besteed en ook onze eigen rol daarin.

Bijvoorbeeld: Het geld dat elk jaar nodig is om reproductieve gezondheidszorg aan alle vrouwen in ontwikkelingslanden te verschaffen: 12 miljard dollar. Het geld dat jaarlijks besteed wordt aan parfums in Europa en de VS: 12 miljard dollar.

Het geld dat jaarlijks nodig is om water en sanitaire voorzieningen voor alle mensen in ontwikkelingslanden te creëren: 9 miljard dollar. Het geld dat per jaar besteed wordt aan cosmetica in de VS: 8 miljard dollar.

Het geld dat jaarlijks nodig is voor een basisgezondheidszorg en voeding in de derde wereld: 13 miljard dollar. Het geld dat per jaar uitgegeven wordt aan diervoer voor gezelschapsdieren in Europa en de Verenigde Staten: 17 miljard dollar.

Het geld dat jaarlijks nodig is om alle mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van basisonderwijs: 6 miljard dollar. Het geld dat per jaar uitgegeven wordt aan legers wereldwijd: 780 miljard dollar.

De gecombineerde rijkdom van ’s werelds rijkste 225 mensen: 1 biljoen dollar. Totaal jaarinkomen van ’s werelds armste 2,5 miljard mensen: 1 biljoen dollar.

Haar betoog was veel rijker en hartverwarmender dan deze samenvatting. Een pdf van haar PowerPoint staat op de site van AIHM en is te bereiken via deze link: http://icihm.org/en/presentations/27* -thursday-june-9-2016-donnerstag* -9-juni-2016/258-keynote-4.html.

Als afsluiting nog een aantal citaten:

“I have found that the greatest degree of inner tranquility comes from the development of love and compassion. The more we care for the happiness of others, the greater our own sense of well-being becomes.”                                     Dalai Lama (“Ik heb ontdekt  dat de hoogste graad van innerlijke rust voortkomt uit de ontwikkeling van liefde en mededogen. Hoe meer we zorgen voor het geluk van anderen, hoe groter onze eigen gevoel van welzijn wordt. “)

“The economy should not be a me or accumulating goods, but rather the proper administration of our common home. It is an economy where human beings in harmony with nature, structure the entire system of production and distribution in such a way that the the abilities and needs of each individual find suitable expression in social life”
Pope Francis, July 9,2015  (“De economie moet niet mij zijn of het verzamelen van goederen, maar eerder een goed beheer van ons gemeenschappelijk huis. Het is een economie waar de mens in harmonie met de natuur leeft,  en de structuur van het gehele systeem van productie en distributie op een zodanige wijze is vormgegeven dat de mogelijkheden en behoeften van elk individu een passende uitdrukking vinden in het sociale leven “)

*de link is in 3 stukken geknipt; om die te gebruiken moeten die aan elkaar worden gebruikt en de * verwijderd