De meest omvattende evaluatie die ooit door een regering is uitgebracht’, noemt Dana Ullman het rapport van de Zwitserse overheid over Homeopathie. Het rapport stelt, dat Homeopathie zowel effectief als kosteneffectief is en het beveelt de regering aan om Homeopathie een vaste plaats te geven in het nationale gezondheidsprogramma.

Zwitserland en de Zwitsers hebben een traditie op het gebied van alternatieve geneeswijzen. Het land kent een groot aantal alternatieve artsen en meer dan 50% van de bevolking maakt daar wel eens gebruik van. Ook ongeveer 50% van de artsen is van mening dat alternatieve geneeswijzen werken. Verder wil 85% van de bevolking alternatieve   geneeswijzen in het nationale gezondheidsprogramma. Het land is trouwens vestigingsplaats van de twee grootste farmaciebedrijven ter wereld. Dat maakt dit rapport des te opmerkelijker.
In 1998 trof de overheid een voorlopige voorziening voor opname van vijf alternatieve geneeswijzen in het basispakket voor de volksverzekering. Naast Homeopathie zijn dat traditionele Chinese geneeskunst, Kruidengeneeskunde, Antroposofie en Neuraal therapie.   Tegelijkertijd werd opdracht gegeven de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van deze vijf geneeswijzen te onderzoeken. Al in 2005 werd de voorlopige voorziening verlengd, na positieve uitkomsten van het onderzoek, dat toen nog liep. Daardoor worden homeopathische behandelingen in Zwitserland gewoon vergoed.
Er is nog nooit zo’n uitgebreid en veelomvattend rapport over Homeopathie uitgebracht door welke regering dan ook. Voor het rapport zijn niet alleen vele dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken over homeopathische behandelingen bestudeerd, maar ook bevindingen in de praktijk (‘empirisch onderzoek’), de kostenkant en de veiligheid. Van de betrokken onderzoeken zijn bovendien zowel de uitkomsten als de onderzoeksopzet beoordeeld; in hoeverre ze voldoen aan de eisen van degelijk onderzoek en of ze de homeopathische werkwijze recht deed. Dat laatste is van belang omdat de holistische zienswijze van Homeopathie, waarbij patiënten in plaats van ziektes worden behandeld, moeilijk in een conventionele onderzoeksvorm is te vatten.
Met name in de behandeling van luchtweginfecties en -allergieën blijkt Homeopathie zeer effectief, zoals door een twintigtal onderzoeksresultaten wordt bevestigd. Volgens zes van zeven onderzoeken is homeopathie effectiever dan conventionele therapie (één onderzoek vond gelijke uitkomsten). En dat allemaal zonder de bijwerkingen van de conventionele middelen.
Opmerkelijk is ook de mening van de onderzoekers over het rapport van Shang et al. uit 2005, dat geregeld wordt aangehaald door tegenstanders van de Homeopathie. Volgens de Zwitserse onderzoekers heeft Shang een groot aantal uitstekende onderzoeken naar homeopathische werkzaamheid buiten beschouwing gelaten, zogenaamd omdat ze niet zouden passen binnen de onderzoekscriteria. Die criteria waren zodanig geformuleerd dat ze de hypothese, dat homeopathische middelen niet werkzaam zijn, zouden ondersteunen. Het wel meenemen van die onderzoeken zou een heel andere uitkomst hebben laten zien. In feite wordt daarmee de werkwijze van Shang aan de kaak gesteld.
Tenslotte doet het rapport een uitspraak over de ‘gouden standaard’ in de wetenschapswereld, de dubbelblinde gerandomiseerde onderzoeksopstellingen. Het is de vraag of die in het medische onderzoeksveld wel zo bruikbaar is. Als dat de standaard voor de effectiviteit van geneesmiddelen zou zijn, dan voldoen maar heel weinig onderzoeken daaraan. Bijvoorbeeld van veel chirurgische ingrepen is op die manier nooit de effectiviteit bewezen.
Dit artikel is een vrije vertaling van de blog van Dana Ullman, een gerenommeerd homeopaat uit de Verenigde Staten, die regelmatig schrijft in de Huffington Post. Het (Engelstalige) artikel is te vinden op deze link: http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/homeopathic-medicine-_b_1258607.html?ref=he . Daar staan ook verwijzingen naar het rapport, dat pas nu in de Engelse taal beschikbaar is gekomen. Het is te verkrijgen via de website van de uitgeverij, Springer Verlag.
Het artikel en het rapport zijn uiteraard met grote blijdschap ontvangen in de wereld van de homeopaten. Het is voor de meesten toch een rare gewaarwording, dat ze in hun dagelijkse praktijk zoveel mensen gezonder zien worden, maar zich tegelijk steeds moeten verantwoorden tegenover sceptici, die met dure rapporten in de hand blijven volhouden dat hun werk niets voor zou stellen. Dit gedegen rapport van de Zwitserse overheid is een flinke opsteker.